Όροι Διαγωνισμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE Καρτοσυμβόλαιο - Αλήθεια ή Ψέμματα» 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) διοργανώνει, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, (εφεξής OGILVY ONE ή «Διαφημιστική»), προωθητικό πρόγραμμα  με τίτλο «COSMOTE Καρτοσυμβόλαιο – Αλήθεια ή Ψέμματα» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

 

ΌΡΟΙ
1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής της COSMOTE, είτε συμβολαίου είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP», «FROG» ), ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

Σε περίπτωση που  χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο χρήστη. Η  COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE και της εταιρείας OGILVY ONE, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

4. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 13:00 της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου έως τις 23:59:59 της Δευτέρας 31 Μαρτίου 2014 (εφεξής «Διάρκεια»).

Προκειμένου κάποιος συνδρομητής να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να έχει συνδεθεί στο facebook λογαριασμό του, να μπει στο Microsite (http://www.kartosymvolaio.gr/) της COSMOTE. Εκεί, αφού δηλώσει τον αριθμό σύνδεσης του MSISDN στο αντίστοιχο πεδίο  έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων ( Αλήθεια ή Ψέματα), απαντώντας σε πέντε (5) ερωτήσεις που θα του απευθυνθούν. Με κάθε σωστή απάντηση ο συμμετέχων θα συλλέγει πόντους και συγκεκριμένα:

  • Αν ο συμμετέχων απαντήσει σωστά στην πρώτη ερώτηση, θα κερδίζει 100 πόντους.
  • Αν ο συμμετέχων απαντήσει σωστά στην δεύτερη ερώτηση, θα κερδίζει 200 πόντους.
  • Αν ο συμμετέχων απαντήσει σωστά στην τρίτη ερώτηση, θα κερδίζει 300 πόντους.
  • Αν ο συμμετέχων απαντήσει σωστά στην τέταρτη ερώτηση, θα κερδίζει 400 πόντους.
  • Αν ο συμμετέχων απαντήσει σωστά στην πέμπτη ερώτηση, θα κερδίζει 500 πόντους.

Αν ο συμμετέχων απαντήσει λανθασμένα σε κάποια από τις ερωτήσεις δεν θα συλλέγει τους πόντους της αντίστοιχης ερώτησης. Το εάν ο συμμετέχων  έχει απαντήσει σωστά ή λάθος, θα το μαθαίνει άμεσα και ανάλογα, θα υπολογίζεται ο αριθμός των πόντων που έχει συγκεντρώσει.
Κάθε Συμμετέχων έχει τόσες συμμετοχές στην κλήρωση για τα δώρα,  όσοι είναι οι συνολικοί πόντοι από τις σωστές απαντήσεις του. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν απαντήσει σωστά σε καμία ερώτηση τότε έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής  στην κλήρωση. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα του αριθμού σύνδεσης (MSISDN)  που συμπληρώνει.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι η αποδοχή των όρων του facebook, των όρων της ιστοσελίδας της COSMOTE στο facebook και των όρων του Προγράμματος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του προγράμματος.
5. Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει στους σαράντα (40) νικητές της κλήρωσης  τις εξής δύο κατηγορίες δώρων (εφεξής «τα Δώρα»):

  • Κατηγορία Α: δέκα (10) Samsung Galaxy Tab 3 8.0
  • Κατηγορία Β: τριάντα (30)  SAMSUNG GALAXY S3 ΜΙΝΙ

 Τα δώρα θα αποδοθούν στους νικητές με την εξής σειρά:

  • Στον 1ο μέχρι και τον 10o  νικητή: από ένα (1) Samsung Galaxy Tab 3 8.0 από την κατηγορία Α.
  • Στον 11ο μέχρι και τον 30ο νικητή: από ένα (1) SAMSUNG GALAXY S3 ΜΙΝΙ White από την κατηγορία Β.
  • Στον 31ο μέχρι και τον 40ο νικητή: από ένα (1) SAMSUNG GALAXY S3 ΜΙΝΙ Blue από την κατηγορία Β.

 

6.         Ο αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (MSISDN) κάθε Συμμετέχοντα  μπαίνει στη  ηλεκτρονική Κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών.

7.         Για την ανάδειξη των νικητών  του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τετάρτη 2 Απριλίου  και ώρα 11:30 στα γραφεία της OgilvyOne (Ημαθίας 10Α, Γέρακας, Αττική) παρουσία εκπροσώπων της COSMOTE, της Διαφημιστικής και συμβολαιογράφου.  Από την κλήρωση  θα αναδειχτούν σαράντα (40) νικητές  και σαράντα (40) επιλαχόντες. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, μετά από σχετικά προηγούμενη ενημέρωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν στο Microsite (http://www.kartosymvolaio.gr/).

8.         Η Διαφημιστική, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κλήρωση,  θα ξεκινήσει να επικοινωνεί τηλεφωνικά με κάθε νικητή προς τον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (MSISDN) ο οποίος έχει δηλωθεί κατά τη συμμετοχή  στο Πρόγραμμα, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τον κάθε  νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, κλπ) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Σε περίπτωση που νικητής δηλώσει διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της COSMOTE (είτε συνδρομητή είτε χρήστη), θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχόντας. Ο χρήστης της σύνδεσης για την αποδοχή του Δώρου θα πρέπει να προσκομίσει συναίνεση του συνδρομητή . Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον νικητή στον αριθμό που έχει δηλώσει και με τον οποίο είχε συμμετάσχει στο Πρόγραμμα  εντός 48 ωρών, από την ημέρα της πρώτης επικοινωνίας μαζί του,   ή ο νικητής θα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του, το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διαφημιστική θα προχωράει στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός του ιδίου ανωτέρω διαστήματος, διαφορετικά το Δώρο ακυρώνεται και ούτω καθ’εξής.

9.         Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους συμμετοχής ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
(δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ και υπογραφής της Δήλωσης Αποδοχής του δώρου,  κατά την παράδοση των Δώρων,
(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία

10.       Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης των Δώρων.
Η παραλαβή των Δώρων θα γίνεται με τους εξής τρόπους:
α) Όσον αφορά στους νικητές που διαμένουν εντός Αττικής η παραλαβή των δώρων τους θα γίνεται από τα γραφεία  της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10Α, Γέρακας, 153 44.
β) Όσον αφορά στους νικητές που διαμένουν εκτός Αττικής η παράδοση του Δώρου τους  θα γίνεται μέσω courier σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατά την επικοινωνία της Διαφημιστικής μαζί τους. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την COSMOTE.

11.    Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα Δώρα αναδειχθεί αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας  (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται στο χρήστη με την προϋπόθεση ότι  θα είναι δηλωμένος ως χρήστης από το νομικό πρόσωπο - συνδρομητή της σύνδεσης και  θα προσκομίσει  βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που θα βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας  (MSISDN) που έχει δηλωθεί κατά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και αποδέχεται να λάβει το πρόσωπο αυτό το Δώρο, αλλιώς θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το Δώρο, που του αντιστοιχεί.

12.       Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

13.       Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό των Δώρων με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών μετά από σχετικά προηγούμενη ενημέρωση  στο Microsite (http://www.kartosymvolaio.gr/ ) ή/και στο Site της COSMOTE (www.cosmote.gr) ή/και στη σελίδα της COSMOTE στο facebook http://www.facebook.com/Cosmote).

14.       Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της COSMOTE, λόγω της χρήσης του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.

15. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση  των προγραμματισμένων Δώρων. Η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους νικητές τα Δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.  Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

16.       Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

17.       H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο Microsite (http://www.kartosymvolaio.gr/ ή/και στο Site της COSMOTE (www.cosmote.gr) ή/και στη σελίδα της COSMOTE στο facebook http://www.facebook.com/Cosmote) ή σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Οι νικητές συναινούν με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα για παρουσία σε διαφήμιση, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

18.       Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπειού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

19.       Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Microsite (http://www.kartosymvolaio.gr/. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

20.       Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του Προγράμματος ή της παράδοσης των Δώρων από τους νικητές, χωρίς οποιαδήποτε  απαίτηση κατά της COSMOTE ή της Διαφημιστικής, προερχόμενη από τη χρήση αυτή.  

21.     Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε  Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ,καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα, είτε μέσω της COSMΟΤΕ ή /και της Διαφημιστικής, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος και την παράδοση των δώρων στους νικητές τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 επικοινωνώντας με την εταιρεία COSMΟΤΕ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ.Κηφισίας 99 στο Μαρούσι: Για το Πρόγραμμα   «COSMOTE Καρτοσυμβόλαιο – Αλήθεια ή Ψέμματα».        

22. Το Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με τους νικητές του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

23. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα δεν θα μπορεί να επιλυθεί από την προαναφερόμενη Επιτροπή, τότε θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

24. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.